Stadsplanering för vackra och funktionella städer

För att städerna ska vara trivsamma och fungera bra att bo och arbeta i behövs stadsplanering som formar en helhet av byggnader, gator och torg. Redan i antikens Grekland införde Hippodromos det klassiska stadsrutnätssystemet. Städerna växte och under renässansen började man bygga städer enligt centralperspektivet, det vill säga med gator som strålar ut från ett centralt torg och med tvärgator emellan de utgående gatorna, vilket var både estetiskt och praktiskt. Mot slutet av 1800-talet kom nya idéer med en mjukare mer terränganpassad stadsbild. På 1940- och 50-talen anlades satellitstäder runtom storstäder. Dessa var självständiga centrum skilda från storstaden. I dagens stadsideal har det blivit viktigt att ta ekologiska hänsyn i planeringen för att få klimatsmarta och hållbara städer. Man ska trivas både i sin bostad och med den omgivande miljön. I bostaden är det till exempel praktiskt med handdukstorkar att hänga blöta handdukar på och du hittar många snygga och funktionella modeller på Rörfokus.

Stadsplanering – en process i flera steg

Från och med 1987 års plan- och bygglag upphörde begreppet stadsplanering och numera används benämningen detaljplan. Planprocessen handlar om hur mark och vatten ska användas och hur man kan tillgodose enskilda och allmänna intressen. Det är kommunen som bestämmer genom det kommunala planmonopolet. Om någon vill bygga och det krävs en ändring i detaljplanen så börjar planprocessen med en utredning. Sedan tar man fram ett program och i ett plansamråd sammanställer man ett förslag till utformning av detaljplanen och skickar detta till bland annat fastighetsägare och myndigheter. Några viktiga myndigheter för stadsplanering är Naturvårdsverket, som är statens myndighet för miljöfrågor, och Boverket som har hand om bebyggelse- och boendefrågor. Planförslaget ställs ut och om ingen överklagar vinner det laga kraft och blir juridiskt bindande. Därefter kan byggandet börja. Föreningen Byggherrarna företräder byggherrarnas intressen och fackförbundet Byggnads byggnadsarbetarnas. Då växer nya och fina stadsområden fram.

forma